Kosten en vergoedingen

Bekostiging en vergoedingen

Nog altijd is een verwijsbrief van uw huisarts/bedrijfsarts nodig om een behandeling vergoed te gaan krijgen van uw zorgverzekeraar
In de verwijsbrief van de huisarts staat een vermoeden van een eventuele DSM diagnose en kan de huisarts al een vermoeden aangeven welk traject passend is. Uw gegevens, de gegevens van de huisarts incl. de AGB-code, dat het om een verwijzing naar de GBGGZ gaat, (vermoeden van) een DSM-5-stoornis en de reden van verwijzing zijn de verdere noodzakelijke gegevens die in de verwijzing moeten staan. Zonder verwijzing geen vergoeding.  De zorgverzekeraar vergoedt uw zorg vanuit de basisverzekering, als uw problematiek onder verzekerde zorg valt .

Per 1 januari 2022 is het bekostigingssysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg verandert  in het zogenaamde zorgprestatiemodel.  
Dit nieuwe model moet de administratieve last verminderen en de GGZ inzichtelijker maken voor zowel zorgaanbieder als de zorgvrager.

Wat verandert er voor u als cliënt?   
Bij start van de intake wordt er een zogenaamde zorgvraagtypering bepaald. Dit is de mate van ernst van de bestaande problematiek en geeft een goede indicatie welk traject voor hulp/behandeling geïndiceerd is. Aan de hand van de resultaten van een vragenlijst wordt deze zorgvraagtypering bepaald. Dit geeft een indicatie voor het type zorg dat nodig gaat zijn en op basis van deze typering kunnen we een inschatting maken hoeveel sessies er nodig gaan zijn. Ook zal er tijdens een lopende behandeling nagegaan worden of de zorgvraagtypering nog juist is.
Het zorgprestatiemodel is per 1 januari 2022  ook de nieuwe organisatievorm binnen de GGZ in Nederland. Het onderscheid Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ is daarmee opgeheven. In de praktijk zal dit betekenen dat er toch zeker wel een onderverdeling zal blijven bestaan. Dit heeft te maken met de kwalificaties en specialisaties van behandelaren. Het zorgprestatiemodel biedt een helder kader. In het werken als psycholoog, psychotherapeut of psychiater is de inhoud uiteindelijk wel leidend. Het gaat om mensenwerk. E wordt altijd naar de best passende zorg gezocht. Voor Psychologiepraktijk Luijpen betekent dit dat ik me blijf richten op de enkelvoudige, niet te complexe en risicovolle problemen. Er zal altijd in samenspraak met de client worden gekeken welke hulp passend is .In de praktijk streef ik naar een efficiënte hulp. De behandeling moet niet onnodig lang zijn. Ik houd daarom de onderverdeling zoals deze in de GBGGZ bekend was op de achtergrond wel aan. Het kan naast de zorgvraagtypering helpend zijn om de juiste plek voor hulp te kunnen bieden of adviseren.   

Ook het declareren verandert.

De zorgverzekeraar vergoedt uw zorg vanuit de basisverzekering. Met de komst van het zorgprestatiemodel sinds 1 januari 2022 is de manier van declareren en vergoeden verandert. Als cliënt merkt u daar ook iets van. De zorgverzekeraar krijgt van mij eerder en duidelijkere facturen die u direct kunt inzien. En uw behandeling telt ieder jaar mee voor uw eigen risico. Ook dat is nieuw voor de GGZ. U krijgt deze rekening eerder dan u gewend bent. Aan de behandeling zelf verandert niets. U kunt als cliënt nog steeds rekenen op de kwaliteit van zorg die u van mij gewend bent.
 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft maximale tarieven vastgesteld. Per zorgverzekeraar breng ik, afhankelijk van de afspraken met de betreffende zorgverzekeraar, een bepaald percentage van het maximum tarief in rekening. Het verplichte eigen risico is € 385,00 per jaar. Mogelijk heeft u nog een extra eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Voor u zijn de kosten van de intake en behandeling bij dus nooit hoger dan uw eigen risico. Ik factureer de behandeling aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent de kosten met u.
Met de komst van het zorgprestatiemodel is ook het verrekenen van het eigen risico verandert. Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product ) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Sinds 1 januari 2022 wordt voor de ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Bent u in 2021 en in 2022 bij mij in behandeling, dan betaalt u dus twee keer uw eigen risico, net als in andere onderdelen van zorg in Nederland. En dat zal ook voor 2023 en de jaren erna zo zijn.

Bij een no-show, dat is het niet tijdig afzeggen van een sessie (minimaal 24 uur van te voren), moet de sessie bij u in rekening gebracht worden. De verzekeraar vergoedt geen no-show. U ontvangt dan zelf een factuur.

Dat laatste geldt ook als de hulp niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, als uw problematiek niet onder verzekerde zorg valt. Dan krijgt u zelf een rekening van 105,00 euro per consult van 45 minuten.

Links:
https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#prestaties

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/12/Veldafspraken-zorgprestatiemodel-december-2021.pdf

https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/zorgvraagtyperingstool