Beroepsethiek

KWALITEIT

Als psycholoog ben ik bij de overheid geregistreerd in het  BIG register als Gezondheidszorgpsycholoog. Bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ben ik ook opgenomen in het register. Ik ben ook lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LvvP).

Om de deskundigheid te behouden, neem ik regelmatig deel aan cursussen en trainingen. Ook zijn er frequent overlegmomenten met collega’s over lopende behandelingen.

Zoals iedere hulpverlener verplicht is, voldoe ik ook aan het Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde.

Psychologiepraktijk Drs. M.J.L.J. Luijpen  is in november 2021 met succes gevisiteerd door de LVVP (www.LVVP.info). Dit visitatiecertificaat is komende 5 jaar geldig (tot eind 2026).

Kwaliteitsstatuut

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijke een veldnorm voor de kwaliteit van de curatieve ggz ontwikkelt. Deze is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit(NZA) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken van het veld.

Het kwaliteitsstatuut geeft burgers en andere belanghebbenden meer inzicht in de organisatie van de zorg. Zorgaanbieders moeten hiermee vastleggen hoe zij gepaste zorg leveren. Het hele zorgproces staat beschreven in dit document, alsmede de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  De bedoeling is om transparantie te bieden over het zorgproces.

Het individuele kwaliteitsstatuut van dhr. drs. M.J.L.J. (René) Luijpen is  verder in te zien door hier te klikken.

 

PRIVACY

Beroepsgeheim
Psychologen hebben beroepsgeheim. Dit betekent dat de psycholoog datgene dat u vertelt aan niemand anders door zal geven. De psycholoog zal u uitleg geven over het beroepsgeheim in het eerste gesprek.

Er zijn een aantal mogelijkheden waarin de psycholoog van mening is dat het beroepsgeheim doorbroken mag worden.

Op het moment dat er sprake is van gevaar voor u zelf of voor anderen, dan kan de psycholoog hier melding van maken bij bijvoorbeeld de crisisdienst van een GGZ-instelling indien noodzakelijk (bijvoorbeeld wanneer iemand aangeeft een ander iets aan te gaan doen) bij de politie. Er zal altijd overlegd worden met de huisarts/verwijzer.

Ook wanneer er sprake is van bijzonder omstandigheden of een sterk vermoeden daartoe kan de psycholoog besluiten dat het zijn of haar plicht melding te maken.

In Nederland gelden hiervoor richtlijnen voor de diverse beroepsgroepen. Zo ook voor de psychologen.

Uw veiligheid en van uw naasten zeer  is belangrijk . Ik  zal het dan ook altijd met u bespreken als we van mening zijn dat uw persoonlijke veiligheid in gevaar is of komt of van een derde.

In een dergelijke situatie zal er melding gemaakt worden conform de richtlijnen.

Een voorbeeld is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Privacyverklaring

Als u niet wilt dat de verzekeraar de diagnose die we stellen te weten komt, dan kunt u daar bezwaar tegen indien bij uw behandelaar. Deze laat u dan een verklaring ondertekenen en voegt dit toe in uw dossier. Dit geldt ook voor het aanleveren van gegevens voor landelijk onderzoek (benchmark).

PRIVACYSTATEMENT Dhr. Drs. M.J.L.J. Luijpen.

M.J.L.J. Luijpen, gevestigd te Bergen op Zoom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20069319, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M.J.L.J. Luijpen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M.J.L.J. Luijpen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van M.J.L.J. Luijpen;
 3. bezoekers van www.psycholoogreneluijpen.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van M.J.L.J. Luijpen;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met M.J.L.J. Luijpen contact opnemen of van wie M.J.L.J. Luijpen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

M.J.L.J. Luijpen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van M.J.L.J. Luijpen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand Diepenbrocklaan 28 van M.J.L.J. Luijpen zijn vastgelegd. De buitenzijde van de praktijk, bij de lift en in het trappenhuis worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden na 3 maanden vernietigd. In die tussen tijd zijn de camerabeelden opgeslagen op een beveiligd systeem , wat afgesloten is en waar  een persoon, de beheerder, beveiligd toegang  heeft.
 5. Via (beveiligd) emailverkeer/e-healthopdrachten  tot M.J.L.J. Luijpen zijn gekomen

 

 1. Doeleinden verwerking

M.J.L.J. Luijpen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite  www.psycholoogreneluijpen.nl; 
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
   
 6. Rechtsgrond

M.J.L.J. Luijpen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

M.J.L.J. Luijpen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van M.J.L.J. Luijpen persoonsgegevens verwerken. M.J.L.J. Luijpen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

M.J.L.J. Luijpen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. M.J.L.J. Luijpen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

M.J.L.J. Luijpen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt M.J.L.J. Luijpen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

M.J.L.J. Luijpen  bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.  M.J.L.J. Luijpen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

M.J.L.J. Luijpen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van  M.J.L.J. Luijpen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht M.J.L.J. Luijpen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met  M.J.L.J. Luijpen door een e-mailbericht te sturen naar info@reneluijpenpsycholoog.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M.J.L.J. Luijpen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M.J.L.J. Luijpen door een e-mailbericht te sturen naar info@reneluijpenpsycholoog.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

KLACHTEN

Bij geschillen over de behandeling of met de behandelaar kunt u in eerste instantie altijd met de behandelaar zelf bespreken waar het om gaat. Mocht u er niet uit komen, dan kan er actie ondernomen worden naar de geschillencommissie van de beroepsvereniging waar de behandelaar lid van is. Ofwel de LvvP ofwel het NIP ofwel de NVVP komen dan in beeld.

Is uw hulpverlener LVE-lid, wendt u dan tot de LVE

Is uw hulpverlener NIP-lid, wendt u dan tot het NIP

Is uw hulpverlener LVVP-lid, wendt u dan tot de LVVP