Uitgebreidere uitleg Tarieven

Uitgebreidere uitleg Tarieven 
U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. Momenteel is het eigen risico 385 euro per persoon, maar dit bedrag kan veranderen, afhankelijk van politieke beslissingen  . Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.
 
Vergoeding van psychologische hulp vanuit de basisverzekering vindt plaats als uw psycholoog contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars. Als uw psycholoog geen contracten afgesloten heeft, heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding. Vergoed worden die stoornissen, die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-IV, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Zo wordt de behandeling van  angststoornissen, depressieve stoornissen, paniekklachten, dwangklachten, posttraumatische stressklachten vergoed. Een uitzondering hierop vormt dan weer de aanpassingsstoornis. Dit is een stoornis in reactie op belangrijke gebeurtenissen in uw omgeving. Bijvoorbeeld als u klachten ontwikkelt als gevolg van het verlies van een dierbare, of als u werkeloos wordt.  Ook de behandeling van relatieproblematiek of van psychische klachten als gevolg van een somatische aandoening, valt niet onder verzekerde zorg. Voor deze problematieken zou u ook hulp kunnen vragen bij de POH-GGZ of het maatschappelijk werk. U kunt hiervoor wel terecht bij ons, maar dan moet u het zelf betalen. Daarvoor wordt een bedrag van een OVP (OZP), in rekening gebracht. In ons geval € 90,-per sessie.
Sommige verzekeraars vergoeden deze hulp vanuit de aanvullende pakketten. Vanwege de grote verschillen in pakketten en polissen, adviseren wij u voordat u aan het behandeltraject begint, zelf even contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar of zelf even uw polis te checken.
 
Verzekerde zorg 
Binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) kunt u op basis van uw klachten gebruik maken van een door de overheid vastgestelde prestatie: Kort, Middel , Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten.
 
Aan elk product hangt een bepaald tarief. Vanuit dit tarief worden de gesprekken betaald, maar ook bijvoorbeeld gebruik van e-health, administratie, rapportage, telefonisch overleg of mailverkeer. Zowel directe tijd als indirecte tijd vallen onder de tarieven, vandaar dat het bij benadering te zeggen is hoeveel daadwerkelijke gesprekken u vergoed krijgt. Vergelijk het met een abonnementenbundel voor een mobiel telefoontarief. U krijgt een product en maakt dat wel/niet helemaal op, terwijl altijd het gehele product in rekening wordt  gebracht. 
 
Hieronder staan de maximumtarieven, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgverzekeraars mogen zelf bepalen tot welk maximum zij vergoeden. Daarom verschillen de uiteindelijke tarieven, afhankelijk van het contract dat wij met de verzekeraar hebben afgesloten
Voor de prestatie GBGGZ kort geldt een maximumtarief van € 457,37, dit zijn maximaal 5 gesprekken.
Voor de prestatie GBGGZ middel geldt een maximumtarief van € 779,33, dit zijn max. 8 gesprekken.
Voor de prestatie GBGGZ Intensief geldt een maximumtarief van € 1.222,04, dit zijn max.13 gesprekken.
Voor de prestatie Onvolledig Behandeltraject geldt een maximumtarief van € 186,68, dit zijn max. 2 gesprekken.
Voor de prestatie OVP (Overig Product) geldt een maximumtarief van € 94,44 per sessie en is dus voor onverzekerde zorg, behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
Wij hanterenvoor OVP het bedrag van € 90,- . Als uw probleem niet op het lijstje staat van verzekerde zorg, betaalt u dit bedrag per gesprek.
 
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u een langere behandelduur nodig heeft. Dan kan uw behandelend psycholoog samen met u beslissen om te switchen naar een ’zwaardere’ prestatie, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Ook kan gedurende de behandeling blijken dat u meer zorg nodig heeft dan wij u binnen de GBGGZ kunnen bieden. In dat geval verwijzen wij u terug naar de huisarts, die u dan eventueel door kan verwijzen naar de specialistische GGZ. Deze kan dan samen met de behandelaar beslissen of er verlenging plaats van de huidige therapie of dat er verwezen wordt naar de specialistische zorg. 

 

Samenvattend: u maakt eerst uw nog openstaande eigen risico op,  daarna wordt de hulp vergoed; het aantal gesprekken wat dan vergoed wordt en de hoogte van de vergoeding, is afhankelijk van de ernst van de klachten, uw polis en het wel dan niet gecontracteerd zijn van uw hulpverlener. Niet verzekerde zorg OVP(OZP) betaalt u zelf. 
 
Psychotherapie is een vorm van gespecialiseerde hulpverlening. Vandaar dat psychotherapie plaatsvindt binnen de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ ofwel SGGZ). Vergoeding wordt verstrekt door uw zorgverzekeraar. De betaling van de behandeling verloopt ook via uw zorgverzekeraar, evenals binnen de GBGGZ. De zorgverzekeraar verrekent  de kosten eerst  met uw eigen risico.  De  aanmeldprocedure is hetzelfde als voor de GBGGZ . U dient een correcte verwijsbrief van uw huisarts te kunnen overleggen.  Mevr. M. Leemreijze verricht de psychotherapieën binnen het EPC.

Verhindering (No Show)
Indien u bij verhindering een afspraak 24 uur van tevoren afzegt (ook in de avonden of het weekend), wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Dit geldt zowel voor verzekerde zorg als voor onverzekerde zorg. U dient de rekening zelf te voldoen als u niet annuleert of niet verschijnt op de afspraak, aangezien de zorgverzekeraar niet geannuleerde afspraken nooit vergoedt en de gereserveerde tijd toch betaald moet worden. De kosten zijn dan € 45,00.
Deze kosten betaalt uzelf, u krijgt daar een aparte rekening voor, die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.